Regulamin

приезд 03 окт.
выезд 04 окт.
Regulamin hotelowy
Мы рады, что можем приветствовать вас. Следование приведенным ниже правилам позволит нам обеспечить вам спокойное и безопасное пребывание.
 1. Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem  potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowania, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza. 
 2. Rozpoczęcie pobytu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu przez Gościa.
 3. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu przybycia do Hotelu, do godziny 12:00 dnia następnego. Jeżeli Gość nie określił okresu pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę hotelową.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 w dniu wyjazdu. Życzenie przedłużenia pobytu będzie uwzględnione w miarę posiadanych możliwości.
 5. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12, program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen w pełnej wysokości.
 6. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet, gdy nie upłynęła doba, za którą uiścił opłatę za najem.
 7. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju Gościa do godziny 22:00. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, zgodnie z cennikiem dostępnym w Recepcj
 8. Przez cały czas pobytu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowanie dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 9. Na terenie obiektu, w tym w pokojach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy Państwowej Inspekcji  (Dz.U.Nr.81, poz.529), obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
 10. Zameldowanie się stanowi  oświadczenie Gościa, iż zapoznał się z treścią zakazu oraz zgodę na pokrycie kosztów odświeżania pokoju w wysokości 200 złotych oraz wszelkich kosztów usunięcia naruszeń, w tym pokrycia kosztów interwencji jednostki Straży Pożarnej oraz odszkodowań bądź innych form pieniężnego zadośćuczynienia wszelkim podmiotom i osobom, którym przysługują roszczenia z tytułu zaistniałego naruszenia zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym. 
 11. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 12. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń, powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 13. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.
 14. Opuszczając pokój każdorazowo Gość powinien upewnić się, że drzwi są zamknięte.
 15. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa na teren obiektu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność  Hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu Recepcji. Hotel ma prawo do odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu obiektu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 16. Gość powinien niezwłocznie powiadomić Recepcję o szkodzie, utracie lub zniszczeniu rzeczy po jej wykryciu.
 17. Bagaż Gość przechowuje w pokoju lub wyznaczonym przez hotel do tego miejscu.
 18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub zutylizuje. Hotel nie przechowuje żywności i rzeczy łatwopsujących się.
 19. Gość zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem korzystania z sauny i jacuzzi przed korzystaniem z usługi.
 20. Poprzez pozostawienie samochodu na niestrzeżonym parkingu hotelowym nie zostaje zawarta umowa przechowania. Hotel nie odpowiada za uszkodzenia samochodu oraz utratę lub zniszczenie pozostawionych w nim przedmiotów.
 21. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości  usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji.
 22. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenie terenu obiektu.
 23. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu lub Gościom, pracownikom albo innym osobom przebywających w obiekcie.

 

Regulamin używania alkomatu hotelowego

Niniejszy regulamin określa zasady użytkowania alkomatu hotelowego.

§ 1

Alkomat iBlow 10 jest urządzeniem stanowiącym własność  Hass Wasiluk spółki jawnej z siedzibą w Białymstoku, prowadzącym Hotel Traugutta 3 w Białymstoku.

§ 2

 1. Alkomat jest urządzeniem służącym do badania trzeźwości posiadającym atest CE.
 2. Alkomat nie podaje precyzyjnych wyników w zakresie wysokości stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.
 3. Alkomat nie przechowuje w swej pamięci wyników badania, jak również nie wykonuje wydruków z badania.
 4. Badanie przeprowadzone alkomatem nie mogą stanowić wiarygodnego źródła dowodowego w jakimkolwiek postępowaniu karnym, cywilnym czy administracyjnym.
 5. Pozytywny wynik badania wskazuję na stan nietrzeźwości.
 6. Negatywny wynik badania nie przesądza o trzeźwości osoby badanej.  

§ 3

 1. Alkomat znajduję się w dyspozycji recepcji hotelu.
 2. Na prośbę gościa hotelowego alkomat jest wypożyczany w celu przeprowadzenia badania.
 3. Wypożyczenie jest odpłatne w kwocie 10zł pobranego od jednego użycia urządzenia. 
 4. Badanie alkomatem jest przeprowadzenie samodzielnie przez gościa hotelowego.
 5. Gość hotelowy zobowiązuję się do przeprowadzenia badania natychmiast po otrzymania urządzenia.
 6. Badanie nie może trwać dłużej niż 5 minut.
 7. Recepcjonista wyjaśni sposób działania urządzenia
 8. Badanie odbywa się anonimowo. 

§ 4

 1. Hass Wasiluk spółka jawna z siedzibą w Białymstoku nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej na tle roszczeń osób używających alkomat. W szczególności w oczywisty sposób nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające ze stanu nietrzeźwości gościa hotelowego, w szczególności szkód i krzywd które mogłyby wyniknąć z prowadzeniu pojazdu mechanicznego przez gościa hotelowego w stanie nietrzeźwości.
 2. Na życzenie klienta Recepcja hotelu przekaże adres najbliższego Komisariatu Policji, w którym nieodpłatnie przeprowadzić można badanie stanu trzeźwości na certyfikowanym urządzeniu oraz zorganizuje transport  do Komisariatu i z powrotem do hotelu na koszt Gościa hotelowego.

 

mobile nav bg
Посмотреть на карте
бюллетень
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать новости, информацию о событиях и предложениях. Мы гарантируем вашу конфиденциальность.

Для предоставления услуг на самом высоком уровне сайт использует файлы cookie, сохраненные в памяти браузера. Подробную информацию о целях их использования и возможности изменения настроек файлов cookie можно найти в Политике конфиденциальности.
Нажимая кнопку ПРИНЯТЬ ВСЕ, вы соглашаетесь на использование технологий, таких как файлы cookie, и обработку HASS WASILUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Boczna 1, 15-181, Białystok ваших личных данных, собранных в Интернете, таких как IP-адреса и идентификаторы файлов cookie, в маркетинговых целях (включая автоматически сопоставлять объявления с вашими интересами и оценивать их эффективность). Вы можете изменить настройки файлов cookie в Политике конфиденциальности.

Управление настройками конфиденциальности
Файлы cookie, необходимые для функционирования Сайта

Файлы cookie, необходимые для работы сервисов, доступных на веб-сайте, позволяющие просматривать предложения, делать резервирование, поддерживать механизмы безопасности, в том числе: аутентификацию пользователей и обнаружение злоупотреблений.

Аналитические файлы cookie

Файлы cookie позволяют собирать информацию о том, как пользователь использует веб-сайт, чтобы оптимизировать его работу и адаптировать его к ожиданиям пользователя.

Маркетинговые файлы cookie

Файлы cookie, позволяющие отображать маркетинговый контент с учетом предпочтений пользователя и направлять ему уведомления о маркетинговых предложениях, соответствующих его интересам, включая информацию о продуктах и услугах администратора Сайта и третьих лиц.

Ваши настройки еще не сохранены