Hotel Policy

arrival 01 Feb.
departure 02 Feb.
Regulamin hotelowy
We are pleased to welcome you. The fallowing rules will allow to provide you a peaceful and safe stay.
Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowania, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza. Rozpoczęcie pobytu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu przez Gościa. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu przybycia do Hotelu, do godziny 12:00 dnia następnego. Jeżeli Gość nie określił okresu pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę hotelową. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 w dniu wyjazdu. Życzenie przedłużenia pobytu będzie uwzględnione w miarę posiadanych możliwości. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12, program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen w pełnej wysokości. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet, gdy nie upłynęła doba, za którą uiścił opłatę za najem. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju Gościa do godziny 22:00. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, zgodnie z cennikiem dostępnym w Recepcji. Opłata za nocleg nie obejmuje korzystania z minibaru pokojowego. Cennik artykułów w minibarach znajduje się w Recepcji oraz w pokojach. Obciążenie za minibar nastąpi w rachunku końcowym. Przez cały czas pobytu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowanie dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci. Na terenie obiektu, w tym w pokojach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy Państwowej Inspekcji (Dz.U.Nr.81, poz.529), obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Zameldowanie się stanowi oświadczenie Gościa, iż zapoznał się z treścią zakazu oraz zgodę na pokrycie kosztów odświeżania pokoju w wysokości 200 złotych oraz wszelkich kosztów usunięcia naruszeń, w tym pokrycia kosztów interwencji jednostki Straży Pożarnej oraz odszkodowań bądź innych form pieniężnego zadośćuczynienia wszelkim podmiotom i osobom, którym przysługują roszczenia z tytułu zaistniałego naruszenia zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń, powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Opuszczając pokój każdorazowo Gość powinien upewnić się, że drzwi są zamknięte. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa na teren obiektu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu Recepcji. Hotel ma prawo do odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu obiektu albo zajmują zbyt dużo miejsca. Gość powinien niezwłocznie powiadomić Recepcję o szkodzie, utracie lub zniszczeniu rzeczy po jej wykryciu. Bagaż Gość przechowuje w pokoju lub wyznaczonym przez hotel do tego miejscu. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub zutylizuje. Hotel nie przechowuje żywności i rzeczy łatwopsujących się. Gość zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem korzystania z sauny i jacuzzi przed korzystaniem z usługi. Poprzez pozostawienie samochodu na niestrzeżonym parkingu hotelowym nie zostaje zawarta umowa przechowania. Hotel nie odpowiada za uszkodzenia samochodu oraz utratę lub zniszczenie pozostawionych w nim przedmiotów. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenie terenu obiektu. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu lub Gościom, pracownikom albo innym osobom przebywających w obiekcie.
mobile nav bg
See on the map
Newsletter
Zapisz się na nasz newsletter, aby otrzymywać aktualności, informacje o wydarzeniach i oferty. Gwarantujemy zachowanie Twojej prywatności.

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by HASS WASILUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Boczna 1, 15-181, Białystok . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved